‘กรมเจ้าท่า’ ประกาศควบคุมการเดินเรือช่วงเดือน ต.ค.

0
349

“กรมเจ้าท่า” กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมอญ และคลองบางกอกใหญ่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราว

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมอญ และคลองบางกอกใหญ่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราว ในวันที่ 6 , 9 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เนื่องจากในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยฐานทัพเรือกรุงเทพ กองทัพเรือ กำหนดให้มีการฝึกซ้อมรูปขบวนเรือยนต์พระที่นั่งในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 และวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ดังนั้น กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับ ควบคุม ดูแล จัดทำระบบรองรับการปฏิบัติการและการให้บริการด้านความปลอดภัยทางน้ำ จึงประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมอญ และคลองบางกอกใหญ่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือ เฉพาะคราว ดังนี้

พื้นที่ควบคุมการเดินเรือพื้นที่ควบคุมการเดินเรือ

แม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึง สะพานพระพุทธยอดฟ้า

คลองบางกอกน้อย ตั้งแต่สะพานอรุณอัมรินทร์ ถึง ปากคลองบางกอกน้อย

คลองมอญ ตั้งแต่ประตูระบายน้ำ ถึง ปากคลองมอญ

คลองบางกอกใหญ่ ตั้งแต่ประตูระบายน้ำ ถึง ปากคลองบางกอกใหญ่

วันที่ 6 , 9 ตุลาคม 2560

เวลา 10.00-15.00 น. ห้ามเรือเดินทะเล เรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้า และเรือบรรทุกสินค้าอันตราย เดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุม ช่วงเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าภารกิจแล้วเสร็จ
เวลา 11.30-14.00 น. เรืออื่นๆ ห้ามเดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุม ช่วงเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าภารกิจแล้วเสร็จ
เวลา 11.30-14.00 น. เรือโดยสารข้ามฟากท่าวังหลัง-ท่าพระจันทร์เหนือ , ท่าวังหลัง-ท่าช้าง , ท่าวัดระฆัง-ท่าช้าง , ท่าวัดอรุณ-ท่าเตียน และท่าอัษฎางค์-ท่าวัดกัลยา งดให้บริการช่วงเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าภารกิจแล้วเสร็จ

วันที่ 17 ตุลาคม 2560

เวลา 11.00-20.00 น. ห้ามเรือเดินทะเล เรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้า และเรือบรรทุกสินค้าอันตราย เดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุม ช่วงเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าภารกิจแล้วเสร็จ
เวลา 12.30-19.00 น. เรืออื่นๆ ห้ามเดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุม ช่วงเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าภารกิจแล้วเสร็จ
เวลา 12.30-19.00 น. เรือโดยสารข้ามฟากท่าวังหลัง-ท่าพระจันทร์เหนือ , ท่าวังหลัง-ท่าช้าง , ท่าวัดระฆัง-ท่าช้าง , ท่าวัดอรุณ-ท่าเตียน และท่าอัษฎางค์-ท่าวัดกัลยา งดให้บริการช่วงเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าภารกิจแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ผู้ควบคุมเรือลำใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยถึงห้าพันบาท และให้ เจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกินหกเดือน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนตรวจการเดินเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ โทร.0 2233 1311-8 ต่อ 229 , 308 หรือ 0 2233 0437 หรือสายด่วนเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูล www.bangkokbiznews.com