ครม. ไฟเขียววีซ่าต่างชาติสูงวัย อยู่ไทยนาน 10 ปี

0
303

พันเอกอธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติขยายระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทย สำหรับกลุ่มพำนักในระยะยาว ให้สอดคล้องตามมาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านสุขภาพ ในส่วนหลักเกณฑ์ของผู้ที่ต้องการสมัครต้องเป็นชาวต่างชาติที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป  ที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราวจากสถานกงศุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ หรือชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าสู่ไทยด้วยวีซ่าประเภทอื่น

อย่างไรก็ดีเมื่อพำนักอยู่ระยะหนึ่งมีความประสงค์ ที่จะเปลี่ยนประเภทการขอรับการตรวจดวงตราเป็นแบบพำนักระยะยาว ซึ่งจากเดิมอนุญาติให้พำนักในประเทศไทยได้ไม่เกิน 1 ปี ครั้งนี้จะอนุมัติ 10 ปี โดยครั้งที่ 1 ไม่เกิน 5 ปี และสามารถต่ออายุครั้งที่ 2 ได้อีก 5 ปี ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท โดยหลักเกณฑ์ของผู้ที่จะขอวีซ่าประเภทนี้ได้ต้องมีเงินฝากในบัญชี 3 ล้านบาทขึ้นไปหรือมีรายได้ต่อเดือน 1 แสนบาทขึ้นไป และต้องคงบัญชีเงินฝากที่สำแดงไว้ในธนาคารตามกฎหมายของไทย เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการตรวจลงตรา.

ที่มา : voicetv