“สิริวัฒนภักดี” ผงาดทุ่ม 850 ล้านบาท ซื้อหุ้นอมรินทร์

0
403

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง (AMARIN) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 135 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 220 ล้านบาท เป็นจำนวน 220 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญ ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 135 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 200 ล้าน บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220 ล้าน บาท เป็น 420 ล้าน บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่ บริษัท วัฒนภักดี โดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี  ในราคาหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 850 ล้าน บาท หรือ 47.62 %ของหุ้นที่ขายได้แล้วทั้งหมด

51226

ทั้งนี้เนื่องจากการที่บริษัทขาดทุนจากการดำเนินงานในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินที่ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ของบริษัท มีอัตราที่สูงเท่ากับ 4.32 เท่า จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจทีวีดิจิทัลที่อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นธุรกิจซึ่งมีต้นทุนการดาเนินการที่สูง โดยใช้สำหรับการชำระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล  การชำระค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทัลรายเดือน การชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในดำเนินธุรกิจ เช่น การผลิตรายการโทรทัศน์ เป็นต้น โดยบริษัท มีแผนการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนี้ภายในต้นปี 2561 ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการต่างๆ ได้ตามที่กล่าวข้างต้น

MG_0197-2

นอกจากนี้จากการที่ในปัจจุบัน ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจทีวีดิจิทัลมีการแข่งขันสูง บริษัทฯ จึงเห็นว่าการที่บริษัทฯ จะมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความพร้อมในด้านเงินทุนและมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีสถานะทางการเงินและสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย จะทำให้บริษัทได้รับเงินตามจานวนที่ต้องการ และยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นใจการดำเนินธุรกิจได้ บริษัทจึงพิจารณาเห็นว่าการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 200,000,000 บาทจากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 220 ล้านบาท เป็นจำนวน 420 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ซื้อ

ทั้งนี้ตระกูลสิริวัฒนภักดีขอผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด โดยราคาหุ้น AMARIN ล่าสุดเวลา 11.13 น.ปิดที่ 9.65 บาทเพิ่มขึ้น 2.20 บาทหรือ 29.53% สูงกว่าราคาที่ตระกูลสิริวัฒนภักดีซื้อที่หุ้นละ 4.25 บาท.

ที่มา : posttoday