เลือกตั้ง 2562: ใครคือผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือก ส.ส.

0
166

ผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 คือบุคคลดังต่อไปนี้

  • พระสงฆ์ สามเณร นักพรต นักบวช
  • ผู้ที่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
  • ผู้วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
  • ผู้ต้องคุมขัง โดยคำสั่งที่ชอบตามกฎหมาย

ขอบคุณ www.sanook.com